Objašnjenje kalkulatora

Kako kalkulator obračunava porez i doprinose?

U kalkulator unesite godišnji priliv u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate za svaku godinu u kojoj ste prihodovali. Da biste izračunali godišnji priliv u dinarima, svaku uplatu u jednoj godini prebacite u dinare po srednjem kursu NBS na dan uplate, a zatim ih saberite. Od godišnjeg priliva u dinarima prvo se oduzimaju normirani troškovi od 50%, a zatim i godišnji neoporezivi iznos od 384.000 dinara da bi se dobila poreska osnovica. Od poreske osnovice izračunavaju se procenti za porez 20%, doprinos za PIO 25,5% i doprinos za zdravstveno osiguranje 10,3%. U obračun je uzeta u obzir i maksimalna osnovica za obračun doprinosa: ako je vaša poreska osnovica viša od maksimalne osnovice za obračun doprinosa, doprinose plaćate na maksimalnu osnovicu.

Način prikaza obračunatog poreza i doprinosa

U odeljku Pregled naveden je ukupan iznos poreza i doprinosa koji treba da platite za sve unete godine i rata na 120 meseci. U odeljku Detalji zasebno su navedeni iznos poreza, doprinosa za PIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje za sve unete godine.

Untitled Document
Detaljnije

Zašto se obračun radi u dinarima? – neoporezivi iznos zarade se izražava u dinarima, – preračun vaših primanja u rešenju biće u dinarima, – od 2015. godine srednji kurs NBS se menjao, a naročito se menjao kurs u dolarima, – maksimalna osnovica za obračun doprinosa država objavljuje u dinarima. Šta je maksimalna osnovica za obračun doprinosa i zašto je bitna? – maksimalna osnovica za obračun doprinosa najviši je iznos do kojeg se upisuje staž, – objavljuje se jednom godišnje, – različita je za svaku godinu: 2015 = 3.668.700 RSD; 2016 = 3.808.440 RSD; 2017 = 3.793.175 RSD; 2018 = 3.951.855 RSD; 2019 = 4.100.700 RSD; 2020 = 4.423.080 RSD; 2021 = 4.869.000; 2022 = 5.293.680, – ako je vaša poreska osnovica viša od maksimalne osnovice za obračun doprinosa, doprinose plaćate na maksimalnu osnovicu.